فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

ترابری بارفتن

شرکت زرین دره فرآورده های بهداشتی بارفتن را توسط سیستم ترابری ویژه خود در مشهد و برخی از شهرستانهای استان خراسان رضوی توزیع می کند. ویژگی ماشین های بارفتن دار بودن محفظه ایمن و پاکیزه برای حمل فرآورده های شرکت است. چرا که شرکت زرین دره وظیفه خود می داند فرآورده های خود را به سالم و در بهترین وضعیت بدست مشتریان خود برساند.    

کارکنان حمل فرآورده های بهداشتی بارفتن مودب و در خدمت مشتریان عزیز بوده و هرگونه پیشنهاد، انتقاد و شکایتی را چه بصورت شفاهی و چه بصورت کتبی دریافت نموده و برای بررسی و پاسخگویی در اختیار مسئولین مربوطه قرار می دهند.   

امید است در آینده نزدیک بتوانیم سیستم ترابری شرکت را توسعه داده و فرآورده های بارفتن را خود به دست مشتریان عزیز برسانیم و بدین وسیله موجبات رضایت آنها را فراهم کنیم.