فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

آزمایشگاههای بارفتن

آزمایشگاههای مجهز لابراتوار زرین دره در طبقه فوقانی ساختمان اداری قرار دارند. آزمایشگاه شیمیایی برای کنترل کیفی محصولات و آزمایشگاه میکروبی برای تولید محصولاتی پاک و عاری از هر آلودگی فعال گردیده اند.

                   

کارکنان مجرب آزمایشگاههای زرین درهاز نقاط قوت این شرکت به حساب می آیند. همچنین به آگاهی می رسانیم که مسئول فنی شرکت زرین دره در سال 1393 بعنوان مسئول فنی نمونه استان توسط اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تعیین شده است.     

                       

برای آزمایش های شیمیایی و میکروبی فرآورده های بهداشتی بارفتن از مرغوب ترین مواد و محیط های آزمایشگاهی استفاده می شود.