فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سفیدکننده یک ترکیب شیمیایی است که از طریق فرآیند اکسیداسیون خاصیت رنگ بری و عفونت زدایی دارد.

1- سفید کننده خانگی مایع : حاوی هیپو کلریت سدیم (NaClO3) می باشد که به آن آب ژاول می گویند. سفید کننده محلول در آب به شکل پنج درصد و یا ده درصد عرضه می گردد و یک محلول ناپایدار است و گاز کلر با سرعت 0.75 گرم در روز از آن تبخیر می گردد. بعلاوه یک قلیای قوی است، به طوری که PH نوع پنج درصد آن یازده بوده بنابراین بسیار خورنده است. سفید کننده یک اکسید کننده قوی است.

2- سفـیـد کـنـــنـــده فاقد کلر: حاوی هیدروژن پـرواکسـایـــــد و یا سدیم پربورات و یا سدیم پرکربورات.

3- پودر سفیـــد کـــــنـــنــده :حاوی کلسیم هیپوکلریت میباشد.

مایع سفید کننده خانگی بارفتن با درصد مناسب کلر فعال استاندارد تولید می شود. این محصول طوری ساخته می شود که تا پایان دوره انقضاء مصرف ویژگی پاک کنندگی خود را حفظ می کند. سفیدکننده بارفتن هم برای سفید کردن و روشن کردن لباس ها، بر طرف کردن لکه ها و هم برای گندزدایی شامل از بین بردن باکتری ها، قارچ ها، کپک ها، هاگ ها و برخی  ویروس ها استفاده می شود.

این محصول در حجم بیست لیتری برای مصرف گندزدایی از چاه های آب، گندزدایی محیط های بیمارستانی، کنترل رشد آلگ ها بر برخی صدف ها، گندزدایی آب استخرها، اضافه کردن به فاضلاب و هرز آب ها به منظور کاهش و کنترل بوی نامطبوع ایده آل است.