فرآورده های بهداشتی و آرایشی
گواهینامه رضایتمندی مشتری ISO 10004:2012
از شرکت MOODY INTERNATIONAL انگلستان

پاک‌کنندگی با سفید کننده

سفید کننده یک پاک‌کننده رایج شناخته شده است که برای از بین بردن لکه‌ها و ضدعفونی استفاده می‌شود. سفیدکننده کثیفی و لکه‌های موجود بر روی پارچه و دیگر سطوح را به ذرات محلول تغییر می‌دهد به طوریکه می‌تواند به آسانی پاک شود. از بین رفتن ذرات کثیفی و لکه‌ها باعث تمیزی و روشن‌شدن آنها می‌شود.

انواع سفید کننده

سفید کننده کلری: قوی‌ترین سفید کننده در دسترس می‌باشد. این نوع سفیدکننده باید قبل از استفاده بر روی پارچه رقیق شود. در غیر اینصورت باعث آسیب به پارچه می‌شود و باعث شکنندگی آنها می‌شود. معمولا به شکل مایع استفاده می‌شود و به صورت پودر هم وجود دارد.
سفید کننده اکسیژن: این سفیدکننده حاوی هیدروژن پراکسید است و کمتر نسبت به سفیدکننده کلری آسیب می‌رساند. هنگامیکه لکه‌ها و کثیفی را اکسید می‌کند رنگ را از بین نمی‌برد اما سفیدکننده کلری می‌تواند این کار را انجام دهد.

چگونه سفید کننده لکه و رنگ را از بین میبرد؟

روند سفیدکنندگی شامل واکنش‌های شیمیایی مختلفی است. مولکول‌های رنگدانه و رنگ‌ها شامل کروموفور (قسمت مسئول رنگ) هستند. زمانیکه سفیدکننده اکسیدکننده در تماس با کروموفورها قرار می‌گیرد این مولکو‌لها به مواد مختلفی شکسته می‌شوند (یعنی لکه روی پارچه از بین می‌رود) یا ایجاد مولکول‌های با کروموفورهای بدون رنگ بکنند (نور قابل مشاهده جذب نمی‌کنند).
هنگامیکه سفید کننده به عنوان ضدعفونی‌کننده عمل می‌کند، روند متفاوت است. سدیم هیپوکلریت موجود در سفیدکننده باعث می‌شوند مولکول‌های پروتئین جمع شده و ایجاد توده‌ای از ذرات کنند. این توده پروتئین از بین می‌رود به این دلیل که ساختار شیمیایی آن تجزیه می‌شود.